Sporządzenie testamentu przez Kierownika USC

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do
   Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do
   Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Wymagane dokumenty • Podanie;
   • Oryginał dowodu wpłaty
   • Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu.
  • Opłaty 22 zł – za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy, płatne w kasie Urzędu Gminy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.15 lub na rachunek Urzędu Gminy w Bukowcu: Nr 48 8168 0007 0000 8471 2000 0002, Bank Spółdzielczy w Świeciu Oddział w Bukowcu
  • Tryb odwoławczy Brak.
  • Uwagi

   Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.
   Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
   1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
   2) niewidomy, głuchy lub niemy;
   3) kto nie może czytać i pisać;
   4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
   5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
   Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w
   testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również
   świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego
   stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm. ).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian