Uchwała nr XIX/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XIX/120/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1442).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie zapisami art. 11 ustawy nowelizującej, dotychczasowe akty prawa miejscowego m.in. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Bukowiec, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, jest zobowiązana uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (opinia sanitarna z dnia 07.06.2016 r., znak: N.HK-074-19/16).
Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 2337 z dnia 2016-07-05

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian