Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/211/09 z dnia 21 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/209/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/208/09 z dnia 21 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/207/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/206/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/205/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/204/09 z dnia 21 grudnia 2009 uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275C, polegającej na budowie chodnika” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno – II etap” Szczegóły