Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2019 Uchwała nr XIV/94/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bukowiec” za lata 2017 – 2018 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/93/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/92/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/91/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Bukowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/90/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/86/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/85/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły