Dożywianie dzieci

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Bernadeta Kiełpińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-324
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o pomoc
   • Dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego:
   - zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.(osoby pracujące).
   - odcinki od rent, emerytur, (renciści i emeryci),
   - zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych,
   - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby chore, niepełnosprawne),
   - zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
   - decyzje z PUP o statusie osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku bądź bez prawa,
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 10, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   W roku 2017 pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku
   gorącego, może być przyznane bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie
   gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium
   dochodowego ustawy o pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca 1051,50 zł, osoba w rodzinie 792 zł, na osobę w rodzinie)

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)
   2. Uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018 r., poz. 1007)
   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian