System gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi – czyli o czym powinien pamiętać każdy właściciel nieruchomości.

Z dniem 1 lipca 2013 r. ruszył nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, z którym związany jest m.in. obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla przypomnienia – deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu.

Pomimo że temat poruszany był już wielokrotnie, praktyka wskazuje, iż część właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uchylała się od obowiązku uregulowania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj. złożenia deklaracji bądź jej korekty w razie zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokości opłaty. Wobec takich właścicieli gmina jest ustawowo zobowiązana podjąć czynności administracyjne, w wyniku których wydaje się decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zastępującą deklarację. W związku z powyższym zwracamy się do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź jej korekty, o realizację zobowiązań ustawowych w tym zakresie.

Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemnik – właściciele nieruchomości są  zobowiązani do jej wyposażenia w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być zbierane i gromadzone  wyłącznie w typowych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na zmieszane odpady komunalne o pojemności 110/120 litrów, 1100 litrów. Nie dotyczy to odpadów komunalnych zbieranych i  przekazywanych do odbioru selektywnie, ponieważ takie odpady należy zbierać w kolorowych workach dostarczanych do mieszkańców przez firmę wywozową;

Zlokalizowanie pojemnika na nieruchomości – pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być: • ustawione w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i pracowników firmy wywozowej lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości, lub firmą wywozową, • szczelne, zaopatrzone w pokrywę, w celu zapewnienia właściwego stanu porządkowego i technicznego, • ustawione w sposób niepowodujący utrudnień i  niedogodności dla użytkowników nieruchomości i osób trzecich.

Miejsce pod pojemniki – przygotowanie i utrzymywanie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Gromadzenie odpadów innych niż komunalne – jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady  inne niż komunalne (np. w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej, rolniczej), to muszą być one gromadzone i usuwane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie z  wymaganiami wynikającymi z przepisów, we własnym zakresie.

Ponadto gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmę, która odbiera odpady. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy bez wezwania i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Segregujesz – płacisz mniej. Z twojej nieruchomości odbierane są odpady zmieszane, opakowania szklane (słoiki, butelki) papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i drobne metale. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego Urząd Gminy nie wystawia faktur. W deklaracji wskazuje się czy odpady będą zbierane selektywnie czy nie. Dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów stawka od 1 stycznia 2018 roku wynosi 12,50 zł/os a w przypadku zmieszanego 25,00 zł/os. Do końca roku 2018, podmiotem odbierającym odpady z naszych domów jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Świeciu, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

Jak postępować z różnymi rodzajami odpadów?

Odpady 2018Odpady problemowe (leki, zużyte opony, komunalne środki chemiczne, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i zielone, itp.) można nieodpłatnie oddać do PSZOK w Tuszynkach (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuszynkach otwarty: sobota w godz. 10:00 – 14:00, środa w godz. 13:00 – 17:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>