Skład Rady, sesje

Władza w gminie sprawowana jest poprzez jej mieszkańców w sposób bezpośredni (wybory, referendum) oraz w sposób pośredni poprzez organy gminy. Konstytucja w art. 169 stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja rady trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. Ostatnie wybory do organów samorządu terytorialnego odbyły się w 2014 roku, kiedy to mieszkańcy gminy dokonali wyboru 15 osobowej Rady Gminy. Wybory były powszechne, równe, bezpośrednie i odbywały się w głosowaniu tajnym. W strukturze samorządu gminnego rada zajmuje pozycję eksponowaną, ponieważ stanowi reprezentację mieszkańców gminy oraz należą do niej podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące w ramach których rada stanowi prawo  podejmując uchwały. Natomiast kompetencje kontrolne rada realizuje poprzez komisję rewizyjną, która kontroluje działalność organu wykonawczego - Wójta  i podporządkowanych jednostek.

Rada obraduje na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów przy quorum czyli w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym. Od wspomnianej reguły przepisy przewidują odstępstwa. I tak np. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, uchwała w sprawie absolutorium i zmiana porządku obrad odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Szczególną rolę wśród radnych pełni przewodniczący rady. Jego zadaniem jest organizowanie pracy rady, prowadzenie obrad rady oraz reprezentowanie rady na zewnątrz. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez prace na sesjach i prace komisji stałych i komisji doraźnej. Rada Gminy Bukowiec powołała 5 komisji stałych. Szczegółowy przedmiot działania komisji, skład oraz tryb pracy znajduje się w BIP w katalogu KOMISJE.

Skład Rady Gminy Bukowiec kadencji 2014 - 2018: Wszołek Czesław – Przewodniczący Rady Gminy Gerke Janusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnecki Adam Dygulska Żaneta Gmys Czesław Hetman Jan Kantak Katarzyna Karpus Elżbieta Kutowska Małgorzata Lewandowski Andrzej Ratkowski Andrzej Stodolski Bolesław Szpakowski Bogdan Wysocki Sławomir Zięba Dorota [caption id="attachment_925" align="aligncenter" width="800"]Rada_2014 Rada Gminy kadencji 2014 - 2018 (zdjęcie z pierwszej sesji)[/caption]   W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Bukowiec udostępniane są transmisje "na żywo". https://www.youtube.com/watch?v=lBYD8LbG8-4

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Ponadto, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Bukowiec z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.: 52/33 093 27, adresem e-mail: rodo@bukowiec.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze. 4. Nagrania obrad będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych (anonimizacji) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>