Komisje

Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając w drodze uchwały  przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie i działają na podstawie zatwierdzonych przez radę planów pracy. Komisje przedstawiają radzie jeden raz na rok sprawozdania ze swej działalności. Pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji. Pracami kieruje przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków uchwalanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rezultaty swojej pracy komisje przedkładają radzie, która dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia danej kwestii w formie stosownej uchwały.

Poniżej przedstawiamy powołane przez Radę Gminy Bukowiec komisje stałe, prezentujemy ich zakres działania oraz skład osobowy:

Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych Rada Gminy powołała Komisję Budżetu i Spraw Organizacyjnych do zadań z zakresu planowania i koordynacji pracy Rady oraz pracy nad budżetem gminy. Skład: Komisja Rewizyjna Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną, która pełni funkcję kontrolną nad działalnością wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy. Skład:

Komisja Budownictwa Rada Gminy powołała Komisję Budownictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania przestrzennego gospodarowania mieniem komunalnym, prowadzenia inwestycji gminnych, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej  i bezpieczeństwa publicznego.

Skład:

Komisja Oświaty Rada Gminy powołała Komisję Oświaty do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie warunków działania szkół i przedszkoli gminnych, gminnych placówek kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, zapobiegania patologii, spraw sportu gminnego oraz likwidacji bezrobocia.

Skład: Komisja Rolnictwa Rada Gminy powołała Komisję Rolnictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania inwestycji poprawiających warunki życia na wsi i prowadzenia produkcji rolniczej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, współpracy z instytucjami obsługi rolnictwa. Skład:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>