Skład Rady, sesje

Władza w gminie sprawowana jest poprzez jej mieszkańców w sposób bezpośredni (wybory, referendum) oraz w sposób pośredni poprzez organy gminy. Konstytucja w art. 169 stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja rady trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru. Ostatnie wybory do organów samorządu terytorialnego odbyły się w 2018 roku, kiedy to mieszkańcy gminy dokonali wyboru 15 osobowej Rady Gminy. Wybory były powszechne, równe, bezpośrednie i odbywały się w głosowaniu tajnym.

W strukturze samorządu gminnego rada zajmuje pozycję eksponowaną, ponieważ stanowi reprezentację mieszkańców gminy oraz należą do niej podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące w ramach których rada stanowi prawo  podejmując uchwały. Natomiast kompetencje kontrolne rada realizuje poprzez komisję rewizyjną, która kontroluje działalność organu wykonawczego – Wójta  i podporządkowanych jednostek.

Rada obraduje na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Szczególną rolę wśród radnych pełni przewodniczący rady. Jego zadaniem jest organizowanie pracy rady, prowadzenie obrad rady oraz reprezentowanie rady na zewnątrz. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez prace na sesjach oraz prace komisji stałych i komisji doraźnych. Szczegółowy przedmiot działania komisji, skład oraz tryb pracy znajduje się w katalogu KOMISJE.

  Skład Rady Gminy Bukowiec kadencji 2018 - 2023: Wszołek Czesław – Przewodniczący Rady Gminy Gerke Janusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czacharowski Czesław Czarnecki Adam Feddek Krzysztof Gadomski Krzysztof Gwizdała Adam Hetman Jan Kantak Katarzyna Karpus Elżbieta Ratkowski Andrzej Spichalska Astryda Stodolski Bolesław Wysocki Sławomir Zięba Dorota   [caption id="attachment_13940" align="aligncenter" width="800"]Rada Gminy Bukowiec 2018-2023 Rada Gminy kadencji 2018 - 2023 (zdjęcie z pierwszej sesji)[/caption] W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Bukowiec udostępniane są transmisje "na żywo". https://youtu.be/oc9iPm108gc

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Ponadto, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Bukowiec z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.: 52/33 093 27, adresem e-mail: rodo@bukowiec.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze. 4. Nagrania obrad będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych (anonimizacji) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Plik do pobrania:

- nagranie z I Sesji Rady Gminy Bukowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>