Komisje

Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając w drodze uchwały  przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie i działają na podstawie zatwierdzonych przez radę planów pracy. Komisje przedstawiają radzie jeden raz na rok sprawozdania ze swej działalności. Pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji. Pracami kieruje przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków uchwalanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rezultaty swojej pracy komisje przedkładają radzie, która dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia danej kwestii w formie stosownej uchwały.

Poniżej przedstawiamy powołane przez Radę Gminy Bukowiec komisje stałe, prezentujemy ich zakres działania oraz skład osobowy:

Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych Rada Gminy powołała Komisję Budżetu i Spraw Organizacyjnych do zadań z zakresu planowania i koordynacji pracy Rady oraz pracy nad budżetem gminy. Skład: Wszołek Czesław – przewodniczący komisji Gerke Janusz – wiceprzewodniczący komisji Czarnecki Adam Kantak Katarzyna Karpus Elżbieta Stodolski Bolesław Komisja Rewizyjna Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną, która pełni funkcję kontrolną nad działalnością wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy. Skład: Karpus Elżbieta – przewodnicząca komisji Hetman Jan – wiceprzewodniczący komisji Ratkowski Andrzej Spichalska Astryda Zięba Dorota

Komisja Budownictwa Rada Gminy powołała Komisję Budownictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania przestrzennego gospodarowania mieniem komunalnym, prowadzenia inwestycji gminnych, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej  i bezpieczeństwa publicznego.

Skład: Stodolski Bolesław – przewodniczący komisji Wysocki Sławomir – wiceprzewodniczący komisji Czacharowski Czesław Czarnecki Adam Gadomski Krzysztof Gerke Janusz Gwizdała Adam

Komisja Oświaty Rada Gminy powołała Komisję Oświaty do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie warunków działania szkół i przedszkoli gminnych, gminnych placówek kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, zapobiegania patologii, spraw sportu gminnego oraz likwidacji bezrobocia.

Skład: Czarnecki Adam – przewodniczący komisji Gwizdała Adam – wiceprzewodniczący komisji Czacharowski Czesław Kantak Katarzyna Karpus Elżbieta Stodolski Bolesław Komisja Rolnictwa Rada Gminy powołała Komisję Rolnictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania inwestycji poprawiających warunki życia na wsi i prowadzenia produkcji rolniczej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, współpracy z instytucjami obsługi rolnictwa. Skład: Kantak Katarzyna – przewodnicząca komisji Ratkowski Andrzej – wiceprzewodniczący komisji Feddek Krzysztof Gadomski Krzysztof Gerke Janusz Hetman Jan Spichalska Astryda Zięba Dorota Komisja skarg, wniosków i petycji Rada Gminy powołała Komisję skarg, wniosków i petycji do rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Skład: Karpus Elżbieta – przewodnicząca komisji Zięba Dorota – wiceprzewodnicząca komisji Hetman Jan Ratkowski Andrzej Spichalska Astryda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>