Informacje ogólne

Od 1 lipca 2013 roku zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od mieszkańca w zamian za opłatę „śmieciową”.

W dniu 1 stycznia 2012r.  weszła w życie ustawa  z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Od tego dnia każda gmina miała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu  gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła przepisy, które nakładają na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i na gminę  nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana jest do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast mieszkańcy do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi mają na celu poprawę czystości i porządku, zmniejszenie zaśmiecania środowiska oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazanych na składowisko odpadów poprzez ich prawidłową segregację.

Co oznacza „rewolucja śmieciowa” dla mieszkańca? po pierwsze – nie musi podpisywać umowy z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego gmina; po drugie - gmina organizuje mieszkańcom punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, opon, odpadów budowlano – rozbiórkowych, odpadów zielonych i ulegających biodegradacji; po trzecie - mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały Rady Gminy stawką, a w zamian za to gmina przy pomocy wybranego w przetargu przedsiębiorstwa odbierze od mieszkańca wszystkie odpady komunalne; po czwarte – każdy, kto selekcjonuje odpady będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Rada Gminy  Bukowiec podjęła następujące uchwały dot. sposobu  funkcjonowania  nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec; 2) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy; 3) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty; 4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 6) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.bukowiec.pl w katalogu PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY.

Odpady są odbierane wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, itp.), są zobowiązani  posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

Po wprowadzeniu nowego systemu właściciel nieruchomości jest zwolniony od zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczają w składanej do urzędu deklaracji w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki ustalonej w uchwale Rady Gminy. Opłatę trzeba wnieść do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy gminy.

Ponadto w Tuszynkach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych („PSZOK”). Informacje o terminach i godzinach funkcjonowania punktu są przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Do punktu mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczyć określone  rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, tj.: leki, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe oraz odpady zielone i biodegradowalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>