System gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi – czyli o czym powinien pamiętać każdy właściciel nieruchomości.

Z dniem 1 lipca 2013 r. ruszył nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, z którym związany jest m.in. obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast od 6 września 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez każdego mieszkańca gminy.

Dla przypomnienia – deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację  w  terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę trzeba wnieść do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy gminy.

Pomimo że temat poruszany był już wielokrotnie, praktyka wskazuje, iż część właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uchylała się od obowiązku uregulowania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj. złożenia deklaracji bądź jej korekty w razie zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokości opłaty. Wobec takich właścicieli gmina jest ustawowo zobowiązana podjąć czynności administracyjne, w wyniku których wydaje się decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zastępującą deklarację. W związku z powyższym zwracamy się do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź jej korekty, o realizację zobowiązań ustawowych w tym zakresie.

Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemnik – właściciele nieruchomości są  zobowiązani do jej wyposażenia w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być zbierane i gromadzone  wyłącznie w typowych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach na zmieszane odpady komunalne o pojemności 110/120 litrów, 1100 litrów. Nie dotyczy to odpadów komunalnych zbieranych i  przekazywanych do odbioru selektywnie, ponieważ takie odpady należy zbierać w kolorowych workach dostarczanych do mieszkańców przez firmę wywozową;

Zlokalizowanie pojemnika na nieruchomości – pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być: • ustawione w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i pracowników firmy wywozowej lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości, lub firmą wywozową, • szczelne, zaopatrzone w pokrywę, w celu zapewnienia właściwego stanu porządkowego i technicznego, • ustawione w sposób niepowodujący utrudnień i  niedogodności dla użytkowników nieruchomości i osób trzecich.

Miejsce pod pojemniki – przygotowanie i utrzymywanie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Gromadzenie odpadów innych niż komunalne – jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady  inne niż komunalne (np. w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej, rolniczej), to muszą być one gromadzone i usuwane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie z  wymaganiami wynikającymi z przepisów, we własnym zakresie.

Ponadto gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmę, która odbiera odpady. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy bez wezwania i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.  Z twojej nieruchomości odbierane są odpady zmieszane, opakowania szklane (słoiki, butelki) papier i tektura, tworzywa sztuczne i drobne metale oraz odpady biodegradowalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego Urząd Gminy nie wystawia faktur. Dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby.   Stawka od 1 stycznia 2020 roku wynosi 19,50 zł/os.

Do końca roku 2020, podmiotem odbierającym odpady z naszych domów jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Świeciu, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

Jak postępować z różnymi rodzajami odpadów?

Odpady 2018Odpady problemowe (leki, zużyte strzykawki i igły, zużyte opony samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, komunalne środki chemiczne, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i biodegradowalne, itp.) oraz odpady selektywne typu: tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło można nieodpłatnie oddać do PSZOK w Tuszynkach (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bukowiec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: EKO - WISŁA Sp. z o.o., Sulnówko 74 C, 86 - 122 Bukowiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>