Program usuwania azbestu

UCHWAŁA NR IX/65/11 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec na lata 2011 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), w związku z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalonego przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 50, poz. 735) zmienionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. z 2010 Nr 33, poz. 481) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec na lata 2011-2032 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lipca 2009 roku Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja skutków zdrowotnych i likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko. Dla osiągnięcia przewidzianych w nim celów należało uchwalić przedmiotowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec na lata 2011-2032, który ujmuje zagadnienia związane z azbestem i ma na celu uporządkowanie i usprawnienie działań zmierzających do  sukcesywnej eliminacji azbestu z otoczenia człowieka na terenie Gminy Bukowiec i tym samym wyeliminowanie  jego negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie w prawidłowy i bezpieczny sposób.

Plik do pobrania:

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec na lata 2011-2032

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>