Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Bernadeta Kiełpińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-324
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o pomoc
   • Dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego:
   - zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.(osoby pracujące).
   - odcinki od rent, emerytur, (renciści i emeryci),
   - zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych,
   - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby chore, niepełnosprawne),
   - zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
   - decyzje z PUP o statusie osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku bądź bez prawa,
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 10, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
   niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
   Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
   a) mieszkaniec DPS,
   b) małżonek, (dzieci, rodzice),
   c) gmina, z której osoba została skierowana do DPS,

   – przy czym gmina i osoby nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność,
   Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
   1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
   2. Małżonek (dzieci, rodzice)- zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem GOPS
   3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez małżonka,

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)
   2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian