Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie_komunalne1Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”
Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Mienie_komunalne2W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Gmina Bukowiec nabyła z mocy prawa zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego 15/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr 090847C na odcinku łączącym działki nr 374 i 630 w miejscowości Bukowiec” następujące działki:
– działka nr 616/1 o powierzchni 0,0015 ha,
– działka nr 382/6 o powierzchni 0,0092 ha,
– działka nr 591/2 o powierzchni 0,0075 ha,
– działka nr 592/2 o powierzchni 0,0079 ha,
– działka nr 593/2 o powierzchni 0,0041 ha.
RAZEM 0,0302 ha.
Łączna wartość wskazanych powyżej działek wynosi 14.729,00 zł

Gmina Bukowiec nabyła z mocy prawa zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego 8/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr w miejscowości Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową nr 1281C” działkę nr 157/3 o powierzchni 0,00148 ha. o wartości 6.078,00 zł.

Pozostałe rozbieżności i przesunięcia między poszczególnymi jednostkami wynikają ze zmiany klasyfikacji gruntów dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Dodatkowo w wyniku podziału działki 377/19 położonej w obrębie geodezyjnym Bukowiec powstały działki nr 377/20 oraz 377/21. Łączna powierzchni działek po podziale wynosi 0,1956 ha zatem nastąpiło zwiększenie powierzchni w wyniku prac pomiarowych o 0,0046 ha. Poza tym w wyniku weryfikacji środków trwałych wykryto błędną powierzchnię działki stwierdzono 221/4, która powinna wynosić 0,5107 ha zatem nastąpiło zwiększenie o 0,0108 ha.

Gruntów gminnych nie sprzedano,
ponadto
– gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,4833 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych 27,7003 ha
– wynajęto mieszkań 24 szt.
– wynajęto lokali użytkowych 1 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
– nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:
– Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
– Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
– Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
– Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
– Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
– Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego 22.000,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 22.000,00 zł
– z dzierżawy gruntów (brutto) 24.122,02 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 1.135,04 zł

Uzyskane dochody w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego 22.907,43 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 22.907,43 zł
– z dzierżawy gruntów (netto) 20.413,27 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (netto) 922,80 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
W czerwcu przyjęto świetlicę w Korytowie o wartości 133.582,67 zł. W czerwcu zwiększono o 16.480,00 zł wartość świetlicy w Krupocinie, a we wrześniu o 25.497,90 budynku przychodni w Bukowcu. W ww. obiektach zainstalowano klimatyzację pomieszczeń. We wrześniu podniesiono wartość budynku przedszkola w Przysiersku o 683.104,57 zł. ZGK przyjął budynek socjalny o wartości 164.792,28 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W czerwcu przyjęto pomieszczenie techniczne w parku w Bukowcu o wartości 171.622,26 zł. W czerwcu przyjęto sieć wodociągową w kwocie 29.792,81 zł, która przekazano na rzecz ZGK. W lipcu przyjęto oświetlenie uliczne w Bukowcu w kwocie 31.812,50 zł oraz w Polskich Łąkach 13.495,00 zł, a w grudniu oświetlenie w Przysiersku o wartości 44.735,49 zł. W lipcu zakończono modernizację drogi gminnej w m. Bukowiec o wartości 565.794,11 zł, a we wrześniu drogi Gawroniec – Poledno w kwocie 945.697,35 zł. W grudniu przyjęto sieć wodociągową w kwocie 149.999,21 zł, która przekazano na rzecz ZGK. Również w grudniu przyjęto plac zabaw w Bramce o wartości 15.058,98 zł. ZGK zmodernizował osiem przepompowni ścieków – zwiększenie wartości o 70.351,07 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>