Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2020 roku

Bukowiec, 13.04.2021 r.

 

 

Zgodnie z art. 3  ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
i czystości w gminach, gmina Bukowiec informuje o osiągniętych w 2020 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2020 roku
Nazwa instytucji Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
 Gmina Bukowiec  0,00%
(dopuszczalne max. 35%)
 51,36%
(dopuszczalne min. 50%)
100,00%
(dopuszczalne min. 70%)

 

Informacje

Rejestr zmian