Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Wymagane dokumenty 1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
   2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
   3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  • Opłaty 11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia, płatne w kasie Urzędu Gminy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.15 lub na rachunek Urzędu Gminy w Bukowcu: Nr 48 8168 0007 0000 8471 2000 0002, Bank Spółdzielczy w Świeciu Oddział w Bukowcu
  • Tryb odwoławczy Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   • W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba
   rozwiedziona może złożyć oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od daty
   uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
   • Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity – Dz.U. z 2017, poz.682 z późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity – Dz.U.2018r., Nr 1044).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian