Program Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR XXIV/157/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z 2015 r. poz. 478 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427 i poz. 1991), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec” został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383). Obowiązek wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.).
Program ochrony środowiska określa zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie Gminy Bukowiec. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie Wójt Gminy Bukowiec zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bukowiec” wraz z opracowaniem „Prognozy oddziaływania na środowisko”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy dokumenty zostały wyłożone do wglądu. W dniu 3 listopada 2016r roku opublikowane zostało zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bukowcu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu. Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do dnia 24 listopada 2016 roku, tj. w ciągu 21 dni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: administracja[at]bukowiec[dot]pl. We wskazanym terminie drogą elektroniczną nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców gminy.
Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak NNZ.9022.1.516.2016 z dnia 25.10.2016 roku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.410.437.2016.SŻ z dnia 25.10.2016 roku. Przy zastosowaniu art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) Zarząd Powiatu nie wniósł żadnych uwag do ww. dokumentu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>