Świadczenie wychowawcze – ,,Rodzina 500 +”

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Informację wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Joanna Gwizdała, Natalia Pawłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec- pokój nr 8
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec- pokój nr 8
  • Wymagane dokumenty Dotyczy osób ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego na każde dziecko:
   - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (druk dostępny w pok. 8, parter UG, w godzinach pracy urzędu)
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

   Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowywanie przysługuje w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie z ustawą z dnia 2k kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, świadczenia wychowawcze zostały przyznane do 31 maja 2021 r.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, w szczególności wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)
   2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407)
   3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1177)
   4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1179)
   5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 526 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian