Uchwała nr XIII/83/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XIII/83/19
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/218/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 2017 r. poz. 3702).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec należy uaktualnić z powodu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5963 z dnia 2019-11-12

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian