Uchwała nr XIII/84/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/84/19
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

§ 2. Określa się, że odbiór zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie następował:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) dla obszarów zabudowanych budynkami wielolokalowymi zamieszkałymi – 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, a pozostałych miesiącach 1 raz na 2 tygodnie,
b) dla obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zamieszkałymi – 1 raz na 2 tygodnie;
2) odpady segregowane: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, popiół – 1 raz na miesiąc;
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne:
a) dla obszarów zabudowanych budynkami wielolokalowymi zamieszkałymi – 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, a pozostałych miesiącach 1 raz na miesiąc,
b) dla obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zamieszkałymi – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach 1 raz na miesiąc,
4) odpady komunalne z cmentarzy – w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

§ 3. 1. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie udostępniony dla mieszkańców dwa razy w tygodniu; informacje o terminach i godzinach funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia bezpłatnie odbiór następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:
1) odpadów segregowanych: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) przeterminowanych leków;
4) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
5) chemikaliów;
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8) zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych;
9) odpadów budowlano – rozbiórkowych, z zastrzeżeniem, że ilość tych odpadów nie może przekroczyć 1 Mg/rok; ponadto wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych;
10) bioodpadów.

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w formie pisemnej, telefonicznie lub na adres e-mail odpady[at]bukowiec[dot]pl do Urzędu Gminy Bukowiec niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
1) datę zdarzenia;
2) dane właściciela;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;
4) krótki opis zdarzenia;
5) podpis właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXV/219/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 2017 r. poz 3703).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uaktualnić z powodu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579).

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5964 z dnia 2019-11-12

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian