Uchwała nr XIX/122/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/122/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc w terminie do 10. dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bukowcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bukowiec.
2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 3720).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie zapisami art. 11 ustawy nowelizującej, dotychczasowe akty prawa miejscowego m.in. uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 2339 z dnia 2016-07-05

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian