Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXI/141/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1, 2, 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 22,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 45,00 zł miesięcznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/92/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 7294).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty.
Rada Gminy Bukowiec wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1, tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”. Metoda ta wydaje się najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.
Uchwala się również zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość ulgi jest proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Rada Gminy ma obowiązek określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty podwyższonej nakładana jest na właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na rok 2021 oraz po analizie złożonych deklaracji, powstała konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek opłat.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6452 z dnia 2020-12-15

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian