Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane są na wniosek podatnika.

I. Ulgi ustawowe

1. Podstawa prawna:

–  ustawa z dnia 15 listopada  1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zmianami)

2. Rodzaje ulg:

1) Ulga inwestycyjna.

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1/ budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2/ zakup i zainstalowanie:
–  deszczowni,
–  urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę ,
–  urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych  na terenie gminy, w której została dokonana  inwestycja  –  w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych – jeżeli wydatki te nie zostały w całości lub części sfinansowane z udziałem środków publicznych

2. Wymagane dokumenty:
– wniosek,
– zestawienie poniesionych wydatków  inwestycyjnych,
– rachunki dokumentujące poniesione wydatki  (oryginały do wglądu). Rachunek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373).

3. Opłaty:

–  bez opłaty

 

2) Ulga w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej

1. Ulgi w podatku rolnym przyznaje się także w razie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody  w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym i martwym albo drzewostanie. Ulga taka polega na  zaniechaniu  ustalania albo poboru podatku w całości bądź w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską  w gospodarstwie rolnym. Przyznając ulgę i  ustalając jej wysokość uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu  ubezpieczenia ustawowego. Ulgę przyznaje się za  ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej: jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku  za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.

2. Wymagane dokumenty:

-wniosek,
-dokument potwierdzający wystąpienie klęski żywiołowej,
-zaświadczenie o wysokości odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

3. Opłaty:

– bez opłat.

 

3. Miejsce załatwienia  sprawy:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

4. Termin  załatwienia:

– do 30 dni

5. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

II. Zwolnienia ustawowe.

1. Zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika, dotyczą:

– gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej  100 ha: będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży; będące przedmiotem umowy o oddanie  gruntów w  użytkowanie wieczyste; wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie,

– grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania  nieużytków – na okres 5 lat, licząc  od roku  następnego po zakończeniu zagospodarowania,

– grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu  wyżej wymienionych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

– gruntów ornych,  łąk i pastwisk objętych melioracją, w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,

– grunty gospodarstw rolnych, na  których zaprzestano produkcji rolnej, z tym,  że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż  20% powierzchni użytków rolnych  gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha  –  na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych  gruntów.

2. Wymagane dokumenty:

– wniosek,
– stosowne oświadczenia podatnika.

3. Opłaty:

– bez opłat.

4. Miejsce załatwienia  sprawy:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

5. Termin  załatwienia:

– do 30 dni

6. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>