Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
   • Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
   • Oryginał dowodu wpłaty
   • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
  • Opłaty 50,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji, płatne w kasie Urzędu Gminy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.15 lub na rachunek Urzędu Gminy w Bukowcu: Nr 48 8168 0007 0000 8471 2000 0002, Bank Spółdzielczy w Świeciu Oddział w Bukowcu
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  • Uwagi

   • Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
   • Umiejscowienia aktu dokonuje się w USC właściwym ze względu na stałe miejsce zam. wnioskodawcy.
   • Składany dokument musi być w świetle przepisów danego państwa odpisem aktu stanu cywilnego i musi być wydany przez urząd przechowujący akt oryginalny.
   • Obywatel polski, który zawarł małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego i nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeżeli zawierający małżeństwo mieli obywatelstwo polskie, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz. 1044).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian