Zasiłek okresowy

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku
  • Osoba kontaktowa Bernadeta Kiełpińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-324
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o pomoc
   • Dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego:
   - zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.(osoby pracujące).
   - odcinki od rent, emerytur, (renciści i emeryci),
   - zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych,
   - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby chore, niepełnosprawne),
   - zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
   - decyzje z PUP o statusie osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku bądź bez prawa,
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 10, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł.)
   rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (528,00 zł. na osobę w rodzinie)
   Okres, na jaki przyznaje się zasiłek okresowy ustala GOPS na podstawie okoliczności sprawy.
   Zasiłek okresowy ustala się:

   a) w przypadku osoby gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

   b) w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
   dochodem rodziny,

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)
   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian