Zasiłek pielęgnacyjny

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Joanna Gwizdała, Natalia Pawłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 8
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 8
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ( druk dostępny w pok. 8, parter UG, w godzinach pracy urzędu ),
   2. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przybywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polski uprawnionego do ubiegania się o świadczenia ( oryginał do wglądu ),
   3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ( druki dostępne w pok. 8, parter UG, w godzinach pracy urzędu ).
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 8, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
   1) niepełnosprawnemu dziecku;
   2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   3) osobie, która ukończyła 75 lat.
   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.
   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobie, która ukończyła 75 lat, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny są zobowiązane niezwłocznie powiadomić podmiot realizujący świadczenia rodzinne w
   przypadku wystąpienia zmian w sytuacji rodziny, w szczególności
   wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym uzyskaniem prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

   Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
   Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o
   niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
   Aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych.
   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł. miesięcznie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
   3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian