Zasiłek rodzinny

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Joanna Gwizdała, Natalia Pawłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 8
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 8
  • Wymagane dokumenty 1.wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (druk dostępny w pok. 8, parter UG, w godzinach pracy urzędu),
   2.zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę – w tym młodzieżowy ośrodek szkolno - wychowawczy, w przypadku umieszczenia w niej osoby wymagającej opieki, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki,
   3.kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przybywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polski uprawnionego do ubiegania się o świadczenia ( oryginał do wglądu ),
   4.dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny :
   - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.). Druk dostępny w pokoju nr 8, Urzędu Gminy w Bukowcu;
   - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres. Druk dostępny w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Bukowiec;
   - umowę dzierżawy – przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawię umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
   - umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
   - odpis podlegającego wykonania orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść
   ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie luz poza rodziną;
   - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
   - w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
   - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
   - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   6. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów − w przypadku osoby uczącej się;
   7. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
   8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
   9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
   10. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
   11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego
   o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   12. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
   13. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ( druki dostępne w pok. 8, parter UG, w godzinach pracy urzędu ).
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 8, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.
   Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskodawcy.

   Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
   Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
   – rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
   – opiekunowi faktycznemu dziecka;
   – osobie uczącej się.
   Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
   – 18. roku życia lub
   – nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   – 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
   Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

   Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
   1) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
   2) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
   3) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
   Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
   – dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
   – dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   – osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   – pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
   – osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
   b) ojciec dziecka jest nieznany,

   c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
   – członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że
   przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
   – urodzenia dziecka w kwocie – 1.000,00 zł. jednorazowo;
   – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł. miesięcznie;
   – samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł. miesięcznie;
   – wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł. miesięcznie;
   – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie – 90,00 zł. miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat, oraz w kwocie – 110,00 zł. miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia;
   – rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie -100,00 zł. jednorazowo;
   – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 69,00 zł. ( dojazd do szkoły), oraz w kwocie 113,00 zł. ( zamieszkiwanie w internacie ).
   Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
   W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
   niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
   niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego       (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
   3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian