Zasiłek stały

  • Wydział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Termin załatwienia Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Bernadeta Kiełpińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-324
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty • Wniosek o pomoc
   • Dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego:
   - zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.(wszystkie osoby pracujące pozostające we wspólnym
   gospodarstwie domowym).
   - odcinki od rent, emerytur, (renciści i emeryci),
   - zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych,
   - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
   - zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia;
   - decyzje z PUP o statusie osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku bądź bez prawa;
  • Opłaty Zwolnione z opłat.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika GOPS (budynek Urzędu Gminy, pok. Nr 10, parter w godz. pracy UG)
  • Uwagi

   Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
   Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie
   niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701,00zł);
   pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528,00 zł). W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
   Zasiłek stały ustala się w wysokości:
   a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium
   dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie.
   b) W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
   c) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł. miesięcznie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z póź. zm.)

   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian