Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków

  • Wydział Zakład Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia • Po dokonaniu odbioru technicznego i zamontowaniu urządzenia pomiarowego ( w przypadku nowego przyłącza). • Po dostarczeni aktu zgonu lub aktu własności nieruchomości i spisaniu stanu urządzenia pomiarowego (w przypadku istniejącego przyłącza)
  • Osoba kontaktowa Marcin Szczepański - p.o. Kierownika ZGK
  • Miejsce załatwienia Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 14
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-328
  • Miejsce odbioru Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 14
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zawarcie umowy
  • Opłaty Bez opłat.
  • Tryb odwoławczy Brak odwołania.
  • Uwagi

   Zgodnie z § 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z odbiorcą usług w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.
   Zgodnie z § 4. 2. Zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy odbiorca usług powinien zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.

  • Podstawa prawna

   1. Art.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z poźń. zm.),
   2. Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian