Zgłoszenie pobytu stałego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się zaświadczenie o zameldowaniu.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oddzielny dla każdej osoby oraz:
   - dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu,
   - dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty); dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia,
   Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu. Prawomocne postanowienie Sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni i mają różne miejsca pobytu stałego).
  • Opłaty Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli zmienia się miejsce zamieszkania w obrębie Gminy należy wypełnić tylko druk zameldowania zaznaczając na nim poprzednie miejsce zamieszkiwania, wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nie jest konieczne.Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
   Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości złożą swoje podpisy na druku meldunkowym. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zgłoszenia najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
   Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudzień 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian